Transfer Certificate

ClassDiscriptionDownload
5 AYUSH DIXIT
3 SURYA PRATAP SINGH
12 VIVEK
11 ANSH
7 YASH
9 ABHAY DIXIT
3 ISHITA
3 KHUSHAL PRAJAPATI
3 SHIVAM SHARMA
9 SHISTRI
4 AAYUSH
8 DIKSHA
10 RAVI SINGH